Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία 67/05-02-2015 αποφάσισε και προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας σε αλλοδαπούς και ομογενείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε πτυχιούχους:

  • Της Φιλοσοφικής Σχολής και
  • Της Σχολής Επιστημών Αγωγής

 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Επιστημών Αγωγής

2. Πτυχία ξένων γλωσσών

 

Θα συνεκτιμηθούν:

1. Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών.

2. Πιστοποιημένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

3. Εμπειρία στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

4. Πιστοποιημένη χρήση Η/Υ.

5. Προφορική συνέντευξη.

 

Συνοδευτικά έγγραφα:

1. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός στο πτυχίο να προσκομιστεί αναλυτική βαθμολογία.

2. Αν οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής να συνοδεύονται από την αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.

3. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

 

Διαδικασία επιλογής του διδακτικού προσωπικού:

α) Μοριοδότηση τυπικών προσόντων (σύμφωνα με τα αποδεικτικά σπουδών).

Η αξιολόγηση των τυπικών προσόντων καθορίζεται ως εξής:

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%) ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
ΠΤΥΧΙΟ 15 Βαθμός πτυχίου
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 20

ΜΔΕ μέχρι 5 μόρια

Διδακτορικό μέχρι 15 μόρια

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

15 Επιμόρφωση μέχρι 15 μόρια

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

20   

 ΔΥΟ (2) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 15 Μέχρι 7,5 μόρια η πιστοποίηση για κάθε γλώσσα στο ανώτατο επίπεδο κατοχής

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Μέχρι 5 μόρια ανάλογα με το επίπεδο πιστοποίησης

 

β) Συνέντευξη των υποψηφίων με συντελεστή βαρύτητας στην τελική βαθμολογία 10%.

Μετά την επιλογή, θα καταρτισθεί πίνακας επιτυχόντων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Οι επιτυχόντες θα καλούνται για απασχόληση ανάλογα με τις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες του Κέντρου. Στις υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται, εκτός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, η συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Κέντρου για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα, η συνοδεία σε εκπαιδευτικές επισκέψεις/εκδρομές καθώς επίσης και η συμμετοχή στις εν γένει δραστηριότητες του Κέντρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και οτιδήποτε θεωρούν ότι θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους, στη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, τηλ.: 26510 09153, 26510 09132) έως τις 8 Μαΐου 2015.

 

Ο Πρόεδρος του

Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Καθηγητής Γεώργιος Δ. Καψάλης

Πρύτανης

 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff